1. ALGEMEEN

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door MUPAS met haar opdrachtgevers te sluiten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen, zulks met uitsluiting van andere voorwaarden welke door opdrachtgevers van toepassing mochten worden verklaard, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Onder opdrachtgever wordt verstaan iedere onderneming, instelling of persoon die aan MUPAS een opdracht verstrekt, goederen van haar wenst te kopen of koopt, dan wel enige overeenkomst van andere aard met haar wenst te sluiten of sluit.

1.2 Alle opdrachten worden slechts op de navolgende condities uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en zulks door MUPAS schriftelijk is bevestigd.

1.3 Afspraken tussen opdrachtgevers en personeel van MUPAS binden MUPAS niet, tenzij schriftelijk door haar bevestigd.

1.4 De opdrachtgever erkent de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden door het sluiten van een overeenkomst met MUPAS. Op deze overeenkomst zijn de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van MUPAS van toepassing in de vorm en versie zoals deze op het moment van sluiten van de overeenkomst van kracht zijn.

1.5 Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan een opdracht, tenzij wederom telkenmale schriftelijk bevestigd.

2. OFFERTES

2.1 Ieder door MUPAS gedaan aanbod is vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2.2 De in het aanbod genoemde prijzen zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven hoeveelheden.

2.3 Alle door MUPAS opgegeven prijzen zijn inclusief B.T.W. en/of andere op de goederen als zodanig drukkende belastingen, heffingen, lasten of rechten, tenzij anders is aangegeven. De bezorgkosten worden apart vermeld en maken deel uit van de overeengekomen prijs. Deze zijn uitsluitend van toepassing voor het vaste land.

2.4 MUPAS behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor eerder gecommuniceerde prijzen zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

3. TOTSTANDKOMING EN WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

3.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling en na de ontvangst van de betaling door MUPAS. MUPAS is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij met de opdrachtgever uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt MUPAS dit binnen tien dagen na ontvangst van de bestelling mee aan de opdrachtgever.

3.2 Wijzigingen, van welke aard ook, in geplaatste bestellingen of gegeven opdrachten, alsmede buiten de wettelijke bedenktijd voor consumenten door MUPAS ontvangen annuleringen binden MUPAS eerst na schriftelijke acceptatie.

3.3 Indien een wijziging in de geplaatste bestelling of gegeven opdracht hogere kosten veroorzaakt dan waarop bij de prijsopgave en/of ontvangst van de opdracht door MUPAS kon worden gerekend, worden deze kosten opdrachtgever extra in rekening gebracht. De opdracht zal door MUPAS worden uitgevoerd na ontvangst van de aanvullende betaling.

3.4 Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan MUPAS alle met het oog op uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs door MUPAS gemaakte kosten te vergoeden. De opdrachtgever is tevens gehouden tot vergoeding van winstderving en overige uit de bewuste annulering voor MUPAS voortvloeiende schaden.

4. CONSUMENTENKOOP

4.1 Indien de opdrachtgever een natuurlijke persoon is, die niet handelt in de uitvoering van een beroep of bedrijf, kan hij binnen veertien dagen na ontvangst van de door hem van MUPAS gekochte zaak de koop annuleren, door zulks binnen deze termijn van zeven werkdagen schriftelijk aan MUPAS mede te delen.

4.2 De onder 4.1 genoemde annuleringsbevoegdheid is niet van toepassing op zaken waarvan de prijs gebonden is aan de schommelingen op de financiële markt. Tevens is deze niet van toepassing op zaken die tot stand zijn gebracht volgens specificaties van de koper, op zaken die duidelijk persoonlijk van aard zijn en op zaken die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden. De annuleringsbevoegdheid is voorts uitgesloten ten aanzien van machines en toebehoren indien de producten gebruikt zijn.

4.3 In geval van annulering maakt MUPAS met de opdrachtgever een afspraak over het moment en de manier waarop de gekochte zaak aan MUPAS moet worden geretourneerd.

4.4 MUPAS is slechts gehouden de door de opdrachtgever betaalde aankoopprijs te restitueren indien MUPAS de betreffende zaak op het met de opdrachtgever afgesproken moment ongebruikt, onbeschadigd en in de originele verpakking van de opdrachtgever terug ontvangt.

5. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST / LEVERINGEN

5.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

5.2 Levering vindt uitsluitend plaats na ontvangst door MUPAS van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

5.3 Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

5.4 De wijze van verzending en de keus van de vervoerder is voorbehouden aan MUPAS.

5.5 Ten aanzien van alle aangeboden goederen gelden, naast hetgeen daaromtrent in de online informatie staat vermeld, de normale en/of gebruikelijke toleranties. Geringe afwijkingen van de in de online informatie voorkomende afbeeldingen en/of beschrijvingen worden voorbehouden en ontslaan de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.

5.6 De afbeeldingen, tekeningen en maten, die bij de offertes getoond of medegedeeld zijn, geven slechts een algemene voorstelling van de aangeboden artikelen. Wijzigingen in de constructie, waardoor de werkelijke uitvoering enigszins afwijkt van bedoelde afbeeldingen, tekeningen of maten, maar waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de technische en esthetische uitvoering der artikelen, verplichten MUPAS niet tot enige vergoeding en geven de opdrachtgever niet het recht de ontvangst der geleverde goederen te weigeren.

5.7 MUPAS is gerechtigd zonder bericht aan of overleg met de opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij haar in dienst zijnde derden, indien zulks naar de mening van MUPAS een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.

5.8 De levering der bestelde goederen geschiedt vanaf het magazijn van MUPAS dan wel derden met de uitvoering van de bestelling belast door de ter beschikkingstelling van die goederen aan de opdrachtgever, dan wel door de overgave aldaar van die goederen aan de betreffende vervoerder.

5.9 Ten onrechte aan MUPAS geretourneerde goederen blijven ter beschikking en voor risico van opdrachtgever; eventuele vervoers- en/of opslagkosten komen voor zijn rekening.

5.10 Indien de opdrachtgever van MUPAS goederen ontvangt die hij niet heeft besteld, dient hij MUPAS hiervan per ommegaande op de hoogte te stellen.

5.11  Bij MUPAS bestelde en/of door MUPAS geleverde onderdelen kunnen niet worden geretourneerd.

6. LEVERINGSTERMIJN

6.1 De leveringstermijn wordt door MUPAS steeds bij benadering opgegeven en is niet bindend. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn deze termijnen steeds als approximatief en nimmer als fatale termijnen aan te merken.

6.2 De leveringstermijn vangt aan zodra de betaling door MUPAS is ontvangen en bovendien alle naar het oordeel van MUPAS benodigde gegevens, zoals het adres van aflevering, aan haar zijn verstrekt.

6.3 Overschrijding door MUPAS van de leveringstermijn ontslaat de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en geeft opdrachtgever evenmin het recht ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen. Indien de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de opdrachtgever redelijkerwijs niet te vergen is dat hij de overeenkomst in stand laat, is de opdrachtgever evenwel gerechtigd de betreffende opdracht te annuleren, mits hij hiervan schriftelijk aan MUPAS kennis geeft, onverminderd het recht van MUPAS om binnen twee weken na ontvangst van voornoemde kennisgeving alsnog te presteren. Opdrachtgever kan vorderen dat MUPAS omgaand uitspraak doet of zij al dan niet van dit recht gebruik wenst te maken.

6.4 Bij annulering kan de opdrachtgever van MUPAS geen vergoeding van kosten en/of schade vorderen ten gevolge van oponthoud of vertraging in de levering, tenzij deze door de schuld van MUPAS is veroorzaakt.

6.5 Indien overschrijding van de leveringstermijn door MUPAS l het gevolg is van overmacht, wordt MUPAS ontslagen van nakoming van de overeengekomen termijn en van de uitvoeringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schaden of interest kan doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer begrepen: oorlog, mobilisatie, terroristische aanslagen, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties waardoor produceren onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten aan MUPAS door derden en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst der materialen en/of halffabrikaten, welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of onmogelijk maken.

6.6 Ingeval van overmacht zal MUPAS daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever, zullende opdrachtgever na ontvangst van de mededeling gedurende acht dagen het recht hebben de opdracht schriftelijk te annuleren, echter met de verplichting MUPAS het reeds uitgevoerde deel van de opdracht te vergoeden.

7. NIET-NAKOMING DOOR DE OPDRACHTGEVER

7.1 Indien de opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met MUPAS voortvloeiende verplichting niet nakomt, heeft MUPAS het recht de nakoming van alle verplichtingen jegens deze opdrachtgever op te schorten. Indien de opdrachtgever niet

een natuurlijke persoon is, of indien de opdrachtgever een natuurlijke persoon is die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, heeft MUPAS het recht alle overeenkomsten met deze opdrachtgever geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst benodigd is, met behoud van haar recht op schadevergoeding. Hetgeen door opdrachtgever aan MUPAS verschuldigd is wordt terstond opeisbaar.

7.2 Indien MUPAS goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is zij gerechtigd die goederen onder zich te houden totdat alle opeisbare vorderingen van MUPAS op deze opdrachtgever geheel door de opdrachtgever zijn voldaan, ongeacht of de vordering betrekking heeft op voormelde of op andere goederen van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor die vordering genoegzame zekerheid heeft gesteld. Het recht tot retentie heeft MUPAS ook in geval de opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren.

8. RECLAMES EN GARANTIE

8.1 MUPAS hanteert de door de producent/leverancier gehanteerde garantietermijn voor de geleverde producten.

8.2 De opdrachtgever kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:
a. indien de opdrachtgever de producten heeft verwaarloosd.
b. indien de opdrachtgever wijzigingen aan de producten heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens MUPAS zijn verricht.
c. bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buiten komende onheilen.
d. indien het apparaat niet op de gebruikelijke wijze dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden.
e. indien het apparaat wordt gebruikt met ondeugdelijke of verkeerde accessoires.
f. indien de opdrachtgever de producten op andere wijze onachtzaam heeft behandeld. g. indien het product door derden uit elkaar genomen is of als er veranderingen zijn aangebracht

8.3 Reclames zijn slechts schriftelijk en binnen zeven werkdagen na ontvangst van het geleverde mogelijk indien het geleverde een substantieel gebrek vertoont. Voorwaarde hierbij is dat de opdrachtgever het artikel ongebruikt, onbeschadigd en in de originele verpakking aan MUPAS terug doet bezorgen. Verzending vindt plaats voor rekening en risico van opdrachtgever.

8.4 Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering -doch uiterlijk dertig dagen na ontvangst van de goederen aan MUPAS worden gemeld, terwijl het gebruik van de betreffende goederen danwel de be- of verwerking ervan onverwijld dient te worden gestaakt.

8.5 Opdrachtgever zal alle door MUPAS voor onderzoek van de reclame gewenste mede- werking verlenen, o.a. door haar de gelegenheid te bieden ter plaatse een onderzoek in te stellen of in te laten stellen naar de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde prestatie.

8.6 Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie.

8.7 Indien MUPAS een gebrek aan het geleverde aangetoond acht, zal zij de keuze hebben hetzij kosteloos te herleveren, hetzij de opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de geoffreerde prijs te verlenen. In het eerstgenoemde geval zal de opdrachtgever op verzoek van MUPAS de ondeugdelijk bevonden goederen aan haar retourneren, zulks voor rekening van opdrachtgever. Indien herlevering niet mogelijk is, zal MUPAS de factuurwaarde aan opdrachtgever restitueren, waarmee de overeenkomst

automatisch beëindigd zal zijn, zonder dat de opdrachtgever aanspraak kan maken op enige vergoeding van kosten, schade en/of interest.

8.8 Opdrachtgever zal nimmer uit hoofde van reclames of gebreken ontbinding van een overeenkomst kunnen vorderen, noch tijdens, noch na afloop van de garantieperiode.

8.9 MUPAS is niet aansprakelijk voor druk- schrijf- en/of telfouten en/of onduidelijkheden in offertes en/of andere online informatie. Bij verschil van uitleg van offertes en/of andere (online) informatie geldt de uitleg van MUPAS als bindend.

8.10 MUPAS aanvaardt generlei verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan aan het geleverde door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden, ofwel door van buiten komende oorzaken.

8.11 Meer verplichtingen dan voortvloeiende uit dit hoofdstuk heeft MUPAS niet; met name zal MUPAS in geen geval aansprakelijk zijn voor directe of indirecte bedrijfsschade, die mocht ontstaan door niet, niet-juiste of niet-tijdige uitvoering van de opdracht.

8.12 Of een bepaald defect of gebrek onder de termen van de bovenomschreven garantie valt, is uitsluitend ter beoordeling van MUPAS.

8.13 MUPAS is nimmer gehouden een verdergaande garantie te verstrekken, dan de door de fabrikant van de geleverde goederen aan MUPAS verstrekte garantie.

8.14 Garantie wordt slechts verleend op goederen die volledig aan MUPAS zijn betaald.

8.15 Afwijkingen ten aanzien van de hierboven omschreven garantiebepalingen zijn slechts geldig, indien zij schriftelijk door MUPAS zijn bevestigd.

8.16 Eventuele transportkosten bij garantieafhandelingen zijn te allen tijde voor rekening Van de klant en kunnen niet op MUPAS worden verhaald.

9. HANDELSMERK

9.1 De fabrieks- of handelsmerken dan wel de type- of identificatienummers of tekens, die op de door MUPAS afgeleverde producten zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden. Tevens wijzen wij erop dat de handelsmerken eigendom zijn van de Fabrikant en of de registerhouder.

10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1 MUPAS draagt generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan tengevolge van eigen opzet of grove schuld, door opdrachtgever te bewijzen en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag van de door MUPAS te verrichten werkzaamheden of leveringen, of een evenredig deel daarvan.

10.2 Na levering is opdrachtgever gehouden MUPAS schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle vorderingen tot schadevergoeding welke derden tegen MUPAS instellen terzake van schade ontstaan door of met het geleverde.

11. BETALING

11.1 Alle betalingen dienen voorafgaand aan de levering, gelijktijdig met de bestelling netto contant zonder enige aftrek in Euro te geschieden.

11.2 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke MUPAS moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten belopen tenminste 20% van het betrokken bedrag met een minimum van 45 Euro.

12. KLACHTEN EN GESCHILLEN

12.1 Een geschil is aanwezig zodra een partij verklaart dat zulks het geval is.

12.2 Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen ongeacht de woon- of vestigingsplaats van de opdrachtgever zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam.

12.3 Op alle overeenkomsten en transacties van MUPAS is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

13. SLOTBEPALINGEN

13.1 Overeenkomsten met MUPAS zullen uitsluitend worden gesloten in de Nederlandse taal, ongeacht de woon- of vestigingsplaats en nationaliteit van de opdrachtgever.

13.2 In alle gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, zijn uiteindelijk de regels van het Burgerlijk Wetboek van toepassing